FiB

25 juni 2014

Försvaret av nationen

Brita Ring har synpunkter på invandrarfrågan med anledning av vad jag har
skrivit om könsstympningarna i Norrköping och vilka slutsatser vi kan dra av
dem.
Brita Ring skriver i en kommentar som nått mig idag:

"Flyktingar och invandrare är människor som i sin utsatta situation
utnyttjas och exploateras av cyniska krafter på den kapitalistiska
världsmarknaden. Svensk flyktingpolitik är redan strikt reglerad. SDs
'lösning' är bara ett sätt att acceptera utnyttjandet och stänga ute
människor från våra gränser så att andra får ta hand om problemet. Den
bygger på uppfattningen att det finns människor som är mindre värda än vi
svenskar. SD är lika eländiga hycklare som moderaterna när det gäller
invandrare.

Grundprincipen för människors migration måste vara att alla människor ska ha
rätt att röra sig fritt mellan länderna – 'ingen människa är illegal'. Det
är inte människors rörelsefrihet som ska angripas utan den cyniska
exploateringen, som har gjort att slaveriet idag är mer utbrett än någonsin.
Den svenska fackföreningsrörelsen har en principiellt riktig inställning
till invandrad arbetskraft: svenska löner åt alla på svensk arbetsmarknad –
ingen lönediskriminering. Det är ingen enkel match, eftersom det handlar om
en klasskamp mot mycket starka kapitalintressen. Men det finns inga
genvägar – kampen måste tas. Det gäller inte bara facket utan alla
demokratiska och antikapitalistiska rörelser.

Därför har du fel, Stefan, när du tror att ännu mer begränsad invandring
skulle bidra till att lösa problemen. Det är ändå bara en liten rännil av
flyktingar som kommer ända till Sverige. Det stora flertalet trängs i
närområdets fattiga länder under eländiga villkor. Större bidrag till UNHCR
hjälper inte långt. Grundläggande sociala förändringar är det enda som
skulle kunna hjälpa. Tyvärr finns ingen lösning modell 'quick fix', hur
gärna vi än skulle önska det. Men i vänstern är vi vana att ha ett långt
perspektiv och segt tålamod. I längden vinner vi om vi inte tappar bort oss
på vägen. "

Stefan Lindgren svarar:

Brita,

Om vi lägger etiketterna åt sidan – liksom beskrivningar av vad olika
partier står för – och försöker hålla oss till sakfrågan tror jag vi kan bli
överens. Du och jag har ju snarlik politisk bakgrund, men inte desto mindre
ser vi delvis olika på den här frågan.

- invandringens omfattning. I senast tillgängliga statistik utgör
utlandsfödda 15 procent av den svenska befolkningen (1,4 miljoner människor)
och invandringen ökar. Det är historiskt sett unika siffror för Sverige.
Invandringspolitiken har aldrig prövats i något val eller folkomröstning.
Övergången från vad jag kallar en reglerad invandring till dagens delvis
fria invandring har skett i det tysta.

Eftersom Sverige varit ett i stort sett monoetniskt land med homogen
befolkning och ett språk (om vi bortser från rätt små minoritetsspråk) har
övergången varit särskilt markant här.

Nämnas kan att USA, det stora invandrarlandet har en lägre andel utrikes
födda än Sverige.

- på 50-70-talen har jag intrycket av att invandringen i stort sett
betingades av behovet av arbetskraft för att uppväga Sveriges åldrande
befolkning. Men ungefär samtidigt med EU-inträdet börjar omläggningen. En
gradvis upptrappning av invandringen, sedan frisläppande av
arbetskraftsinvandringen och fri invandring från vissa geografiska områden
(Syrien). Den nya massinvandringen utan stark koppling till
arbetskraftsbehovet har styrts av olika faktorer som knappast någon
analyserat på djupet.

Jag tror att massinvandringen till EU ska ses som en förlängning av EU:s
kolonialpolitik. Vad få känner till är att EEC bildades som ett
kolonialprojekt, för att förlänga livet på de europeiska
kolonialimperierna. Att tillåta massinvandring från dessa länder fyller ett
mångfaldigt syfte:

1. förändringstrycket i de f d kolonierna minskar, dvs.
elitens exodus garanterar fortsatt utsugning

2. eliten europeiseras och kan
sedan återanvändas mot de f d kolonierna eller fungera som billig
arbetskraft i moderländerna.

3. i det åldrande Europas nationalstater
fungerar en massinvandring som ett sätt att riva ner nationalstaterna och
bryta ned nationella mentaliteter som hindrar EU att bli ett nytt USA (eller
snarare en avläggare av USA).

Varför har detta tema inte studerats? Varför
tjatas ständigt om EU som fredsprojekt - när det är allt annat än det?

I Sverige har storkapitalet och dess organ (Svenskt näringsliv) gått i
spetsen för att bryta ned den reglerade invandringen. En av de lögner man
använt är att invandringen inte kostar något, fast regeringen medgett att
den kostar ungefär lika mycket som försvaret i direkta kostnader,
naturligtvis oräknat sådana effekter som att trycket på en överhettad
bostadsmarknad ökar, konkurrensen om de enkla jobben likaså. Små kommuner
går på knä under de invandrarkontingenter som högre instanser ålägger dem
att försörja.

En del hävdar att invandringen trots detta har stora, men svårberäknade
positiva effekter, och man har jämfört med Öresundsbron. Men frågan kan
knappast viftas undan så lätt. Det är klart att en fullt utbildad 20-åring
som kommer hit, redo att börja jobba, innebär ett ekonomiskt plus för
landet. Men så ser ju inte invandringen ut.

Eftersom invandringens kostnader i huvudsak faller på skattebetalarna och
dess fördelar i huvudsak på näringslivet bör invandringen stå under offentlig
kontroll och regleras.


Vi kan diskutera vilken nivå som vore rimlig på invandringen, men vi måste
vara överens om att det inte kan överlåtas på kapitalets godtycke.

Sverige har ju ingen skyldighet att ta emot alla som vill hit. Ditt
resonemang om UNHCR kontra flyktingmottagning håller inte. En tusenlapp i
Sverige motsvarar några timmars vistelse i landet för en flyktingfamilj. I
närområdet kan det hjälpa många gånger fler. Dessutom kan vår "generositet"
påverka det krigsdrabbade landet negativt.

För vi vet att det som regel är de bättre bemedlade och utbildade som kommer
hit. Fri invandring från krigsområden kan utnyttjas av krigförande att sätta
sina familjer i säkerhet för att själva kunna fortsätta att kriga.

När du Brita skriver att "Grundprincipen för människors migration måste vara
att alla människor ska ha rätt att röra sig fritt mellan länderna – 'ingen
människa är illegal'", så är du mer än lovligt naiv. Det du formulerar är
EU:s, dvs det gränsöverskridande kapitalets syn på frihet.

De fyra friheter som låg till grund för FN:s bildande var "yttrandefrihet,
trosfrihet och frihet från fruktan och nöd". Dessa rättigheter ska
realiseras i vars och ens hemland, eftersom "medlemsstaterna har åtagit sig
att i samverkan med Förenta nationerna säkerställa en allmän och faktisk
respekt för och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna".

När det gäller "rätt att fritt förflytta sig" säger FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna att det gäller "inom varje stats gränser".

EU har ersatt FN:s fyra friheter med sina egna supranationalistiska "fyra
friheter", nämligen den fria rörligheten för varor, kapital, tjänster och
människor. Det är inget som vänsterfolk bör gå på. Vi vet att i vår tid,
dvs. imperialismens epok, angriper det gränsöverskridande storkapitalet
nationalstaterna och deras nationella lagstiftning. Massinvandringen
utnyttjas här som ett bräckjärn.

Att vi i "vänstern", vad den nu är, skulle visa något särskilt tålamod med
att se vårt tidigare blomstrande hemland brytas ner i EU-anpassade regioner
och ett rättsligt kaos där tjänstemännen i Bryssel kan få fritt utlopp för
sin diktatur, har jag svårt att se. Vänstern, om den finns, bör leda kampen
för nationens försvar. Det är också den humanistiska ståndpunkten. Nationen
är vårt viktigaste försvarsinstrument mot imperialismens maktanspråk.

Stefan Lindgren

14 kommentarer :

 1. Det bästa du skrivit på länge.

  SvaraRadera
 2. Så 30 könsstympade flickor som nyligen anlänt från Somalia är ett problem för Sverige som nation? En förevändning att se kritiskt på "massinvandringen" (ett retoriskt grepp nu inte bara anammat av högerextrema utan också av somliga inom testuggarvönstern).

  Jösses säger jag med vetskapen att bakom "kommunismens" mordorgier, marxists-leninismens såväl som maoismens, så låg nationalismen och rasrenheten som ett kompletterande raster över klasskampen. Folk mördades och fängslades inte bara för att de tillhörde fel klass. Eller hur? Eller skall vi skylla det på imperialismen och kolonialismen också?

  Jag är vänster, men känner stor avsky för de värderingar som ditt svar andas Stefan. Här korsas farliga idéer om ideologisk och kulturell renhet. Men även Invandringen som ett lönsamhetsprojekt. Det finns en stor likhet mellan de tre totalitära ideologierna nazism/facism, kommunism och "kapitalism". De gör människor till verktyg för de ideologiska ryttarna: ideologiska ledare, företagsledare. Vill msn inte bli ett verktyg för dessa så försvinn. Ditt skrivande gör detta väldigt klart.

  SvaraRadera
 3. Din kommentar är intressant. Din övertygelse är så starkt att du ser i syne. Det var 28 av 30 flickor i en enda undersökt grupp. Totalt ett 60-tal. På en enda ort. Toppen på ett isberg? Vad får dig som "vänster" att vilja låta detta problem överskuggas av kommunismens påstådda förbrytelser i historien? Kan vi verkligen göra något åt dem genom att se mellan fingrarna med pågående förbrytelser i vår egen tid?
  Som biträdande Asienchef för Diakonia hade man kanske väntat sig att du skulle kunna tillföra debatten om missförhållandena i invandrings- och flyktingspolitiken något konkret, men ack! Locket på. Är det möjligen ett partsintresse som talar?

  SvaraRadera
 4. Jag tror faktiskt att det är möjligt att både vara kritisk till oreglerad arbetskraftsinvandring och att ta avsånd från den kommunism som går under benämningen marxism-leninism. Kommunism i bemärkelsen ett klasslöst samhälle är något eftersträvansvärt. Men leninism i olika tappningar har inget med detta att göra.

  SvaraRadera
 5. Oj, nu har jag tydligen lyckats väcka djupt liggande och intressanta fördomar. Nej, Stefan, vi har nog inte en snarlik politisk bakgrund. Jag växte upp i en "gammelkommunistisk" familj under och efter andra världskriget och hör till en generation som fått göra upp med USA, Stalin och EU i nu nämnd ordning. Ett liv av ständigt prövande av olika ståndpunkter, där jag en kort period via FNL-grupperna hamnade i SKP/KFML, vilket slutade med förskräckelse. En nyttig erfarenhet. Det var där vi möttes och skildes för att långt senare mötas igen.

  Här är vi nog oense om det mesta, bland annat om den grundläggande synen på våra medmänniskor. Jag oroar mig för EUs grymma avvisande av flyktingar, EU som en muromgärdad fästning. Du oroar dig för "massinvandringen" till EU. Djupt reaktionärt enligt min uppfattning.

  EU är ingen försvarare av "fri" invandring. EU vill välja och vraka bland invandrarna och välja de lönsamma. Nu finns det officiellt två kategorier invandrare till EU: arbetskraftsinvandrare och flyktingar. De senare flyr från en outhärdlig situation i sina hemländer och har ofta godkända flyktingskäl, godkända enligt internationella överenskommelser. Till dem hör t ex flyktingarna från Syrien. Många flyr för att hitta ett jobb att leva på - inget godkänt flyktingskäl. Migrationen av arbetslös underklass från fattiga före detta kolonier till rika före detta kolonialländer är fullt förståelig och t o m försvarlig. Men de rika länderna värjer sig eftersom olönsamma invandrare ökar sociala kostnader och påfrestningarna på systemet. "Det åldrande Europas nationalstater" är rika kapitalistiska stater som numera skor sig på fattiga länder genom div. skumma metoder, t ex ojämlika handelsavtal.

  Inom EU råder s k fri rörlighet för människor - dvs arbetskraft. Avsikten är ett EU-medborgarna i sökandet efter jobb ska vara beredda att flytta omkring vartefter de behövs på arbetsmarknaden. Även inom EU finns en migration av arbetssökande från låglöneländer som Polen och på senare år t ex Lettland, där den senaste ekonomiska krisen har orsakat en smärtsam arbetskraftsutvandring som gjort många barn föräldralösa. EU är en ekonomisk-politisk konstruktion som syftar till att hävda den kapitalistiska marknadens nyliberala agenda. Där ingår förstås olika metoder för att spela ut arbetarklassen i olika länder mot varandra. Facket ska försvagas och marknaden ska ges möjlighet att dumpa lönerna i de länder, t ex Sverige, där arbetarklassen är starkast organiserad. Där står kampen idag, om man ska hålla sig till de stora dragen. Därför är det så otroligt viktigt att stödja den fackliga rörelsens krav på "svenska löner till alla på svensk arbetsmarknad".

  Jag finner det obegripligt att du Stefan inte har uppmärksammat problemet "Fort Europa" och alla flyktingtragedier i havet utanför Italien och Spanien, med höga taggtrådskrönta stängsel mot de olönsamma arbetssökande flyktingarna liksom flyktingarna från de av USA drabbade staterna i Mellanöstern. Tala om människor som är mindre värda! Rädslan för massinvandring till Europa är en rädsla hos den förmögna överklassen, som inte vill riskera social oro i sitt väl tillrättalagda lyxliv. Det är en rädsla som utnyttjas av de mörkaste rasistiska och nazistiska krafterna i Europa, där "massinvandringen" framställs som obildade primitiva horder som invaderar de stackars åldrande nationalstaterna med deras gamla fina traditioner och högt stående kultur. Arbetslösa arbetare och fattiga pensionärer ska ställas mot nödställda flyktingar, så att de ansvariga med makt, klassfienden, kommer undan.

  Se upp för sällskapet, Stefan med flera! Vi behöver inte nämna några partier. Här handlar det verkligen om att ha en tydlig klasståndpunkt. Arbetarklassen är internationalistisk, inte nationalistisk. Var du inte någon sorts marxist en gång i världen?

  SvaraRadera
 6. Nåväl, bakgrunden kan vi lämna därhän. Men vi har passerat FNL-rörelsen, KFML/SKP och finns nu nånstans i trakterna av FiB - du kanske mer ät v-hållet och jag mer vilde.
  Vi borde inte behöva misstänkliggöra varandras människosyn. Låt mig göra det helt klart: Varje form av fördomsfull eller diskriminerande behandling av dem som vi tagit emot i Sverige är förkastlig. det är för mig en självklarhet.
  Sverige ska också som litet land lämna maximalt bidrag till att mildra lidandet för de flyktingströmmar som de imperialistiska krigen förorsakar.
  Det hindrar inte, tvärtom det leder med nödvändighet till att man måste vara starkt kritisk till invandringen som den nu ser ut. De som kommer hit hamnar i ghetton och fyller sin främsta funktion genom att fylla på den reservarmé kapitalet behöver för att pressa ned lönenivåerna. Inte heller upprätthålls svensk lag för dessa medborgare (könsstympning trivialiseras, psykologiseras).
  För att garantera människovärdet måste samhället ta kontroll över invandrings- och flyktingpolitiken. Mängden som tas hit måste avpassas efter situationen på arbetsmarknaden. Kan vi inte erbjuda dem jobb är det bättre, mer effektivt att hjälpa dem i närområdet.
  EU tar emot 2 miljoner invandrare om året - om det är mycket eller lite kan man diskutera. Men för vissa länder som Sverige har det blivit så mycket att det lett till betydande spänningar. Eller vad ska man säga när kommunalråd avgår i protest för att deras kommuner går på knäna under en diktatorisk flyktingtilldelning? När 41 procent tycker att det är ett ganska bra eller mycket bra förslag att minska invandringen?
  Motståndet bland dem som bara har grundskola (arbetarklass) är dubbelt så stort som bland akademiker.
  Den vänster som tanklöst sluter upp bakom det gränsöverskridande kapitalets nedmontering av nationell lagstiftning och nationella skrankor och tillhandahåller hurtiga paroller om arbetarklassens "internationalism" sitter i praktiken i storkapitalets knä. Vårt främsta bidrag till den internationella klasskampen är att se till att hålla den totalitära nyliberalismen stången i vårt land. Och det gör vi inte genom att kritiklöst lägga oss för den härskande klassens syn på invandringsfrågan. Marxismen är främst en förpliktelse till konkret analys av samhällsförhållandena.
  En viss bakgrund hittar man i Raul Delgado Wises artikel från 2013 "Imperialism, Unequal Development and Forced Migration" i Monthly Review.

  SvaraRadera
 7. Tack för att Du skriver om detta Stefan. Det känns otroligt viktigt. Likaså din referens till Raol Delgado. Den nationella frågan, liksom dito EU/EMU är viktig för en riktig klasskampsvänster och kan inte dumpas över på SD och yttersta högern.

  Den invandringsliberala vänstern har blivit ett verktyg för kapitalets allra egna chockterapi i brist på naturkatastrofer (Naomi Klein - Chockdoktrinen), men med följd att det svenska samhället bryter ihop. Den invandringsliberala s.k. vänster har en naiv syn på tillvaron och saknar förmåga att räkna ut dess följder. Därför är det viktigt att Du fortsätter att skriva om detta, så att vi som försöker analysera för och nackdelar med invandringen också får de verktyg Du besitter genom mångårigt skrivande och analyserande av det svenska samhället.

  Jag är glad att jag hittat Din blogg. Nu har jag möjlighet att tränga djupare in i de frågor Du skriver om.

  SvaraRadera
 8. Noterade i min senaste replik att jag tydligen lyckats väcka djupt liggande och intressanta fördomar. Formuleringen var litet väl nonchalant - det handlar om en mycket djupgående motsättning, som allvarligt oroar mig. Spontant är jag besviken och närmast chockad över dina reaktonära åsikter om invandring och flyktingar. De överensstämmer i allt väsentligt med de åsikter som presenteras av Sverigedemokraterna, ett nationalkonservativt parti med rötter i nazismen.

  En vänster värd namnet måste stå upp för människornas lika värde, vilket bland annat innebär grundprincipen att varje människa bör ha rätt att röra sig fritt mellan länder och kontinenter. Att detta just nu och i den närmaste framtiden inte är möjligt på grund av en massa omständigheter är en helt annan sak. Det är omständigheterna som måste ändras och det handlar som vanligt om kamp mot kapitalistiska marknadskrafter och rasister, som utnyttjar underklassens situation i fattiga och krigsdrabbade länder.

  Vi kan se fram emot en växande migration, antingen vi vill eller inte, eftersom globala klasskonflikter och miljökatastrofer tvingar allt fler människor att bryta upp från sin hembygd för att överleva. Det handlar verkligen inte om någon massinvandringskonspiration av överklassen. Hur ska vi möta det ökande migrationstrycket? Genom att stänga våra gränser och hoppas att de olönsamma människorna ska ta vägen någon annanstans? Det är den metoden som tillämpas av EU, "fästning Europa", som önskar välja och vraka bland migranterna. Det kommer dock inte att hålla i längden, när trycket blir alltför starkt. Vi måste acceptera att människor söker skydd och överlevnadsmöjligheter i EU-länderna, många fler än idag, om inte utvecklingen ska utmynna i ett kaos med splittring och aggression. Den rådande utestängningspolitiken är grym, rasistisk och en utmaning mot demokratin och människovärdet. Den dikteras av en dunkel rädsla för påträngande horder som riskerar att förstöra vår nations bräckliga kultur och traditionella trygga gemenskap, en rädsla som tas upp och organiseras i rasistiska och fascistiska rörelser. Rädslan ger näring åt rasistiska uppfattningar om människors olika värde.

  Vi måste acceptera växande kostnader för flyktingmottagning och invandring men bekämpa exploateringen i form av svart arbetsmarknad, lönedumpning och trafficking. Vi måste planera för växande antal flyktingar och invandrare och se till att öka mängden arbetstillfällen på områdena infrastruktur och gemensam välfärd, där den politiska demokratin ger valda politiker möjlighet att påverka arbetsmarknaden. Invandring är ju också ett betydelsefullt tillskott av mänskliga resurser, som i längden berikar oss både materiellt och kulturellt.

  Vi - dvs våra barn och barnbarn - måste hantera växande förtryck och motstånd i en värld där det kapitalistiska systemet i nedgång hotar att förstöra förutsättningarna för mänsklighetens överlevnad. Där kommer stora folkvandringar att ske, motsättningar och konflikter växa, och vänstern måste tänka klart och ställa sig på rätt sida. Därför oroar mig din inskränkta och reaktionära inställning till invandring och flyktingar och jag hoppas verkligen att den inte omfattas av många fler inom vänstern.
  Läs Henrik Arnstads granskning av Sverigedemokraternas rötter i det senaste numret av Stockholms Fria Tidning www.stockholmsfria.se!

  SvaraRadera
 9. Bra att du tar upp de här sakerna. Möjligen kunde frågan om 'nationen' bli lättare att hantera för en del vänstermänniskor om man hittade på en annan etikett med samma innehåll, men det är tveksamt. Tycker man att det finns nationella intressen att försvara är man ett stöd för borgarklassen, det verkar vara ståndpunkten för somliga - och detta även när det gäller att försvara rena arbetarintressen. För att visa hur vidsynt man är rasar en del av dessa vänstermänniskor ut i ren nihilism så fort det handlar om något svenskt. - Vem tjänar på en sådan ståndpunkt?

  SvaraRadera
 10. Brita,när du talar om "grundprincipen att varje människa bör ha rätt att röra sig fritt mellan länder och kontinenter",för vem är det en princip och vad ligger den till grund för?
  Antalet migranter i världen har ökat från 84 milj. till 215 milj 1975-2010. Det återspeglar ett nytt skede i kapitalismens utveckling. Läs mer om detta hos Delgado Wise i Monthly Review. Hela denna ommöblering av länder och kontinenter sker under frihetsflagg (för den enskilde kan det också faktiskt vara fråga om en befrielse), men ytterst handlar det om kapitalets "frihet" att maximera utsugningen.Under samma period har USA-imperialismens krig ändrat karaktär, land efter land lämnas i kaos, som öppna sår, enbart nyttiga i sin egenskap av leverantörer av arbetsvilliga flyktingar. Sverige agerar i detta sammanhang energisk sopgumma och tar emot långt mycket fler flyktingar av imperialismens huvudländer. Vi måste studera dessa processer och utgångspunkten kan självfallet inte vara att det är positivt att dessa hundratals miljoner slits ur från sina hemländer för att kastas ut på livsfarliga seglatser mot "lyckan" i Europa och USA. Vi måste formulera en syn på dessa förändringar utifrån försvaret av nationen - både flyktingarnas ursprungsländer och våra egna - mot imperialismens cyniska framfart. Det lika människovärdet handlar bl.a. om vars och ens rätt att leva i fred och finns en utkomst i sitt hemland. När vi hör regeringen skryta med att 1/3 av alla läkare i Sverige är utlands födda, måste vi ägna en tänka åt vilka länder som blev av med de läkare de fött upp och utbildat. Idag agerar Europa och Nordamerika herrefolk som skummar grädden av tredje världens mjölk.

  SvaraRadera
 11. Britta Ring

  Du är mer än lovligt fräck när du upprepat kallar Stefan Lindgren för reaktionär. Du är mer än lovligt obetänksam när du anser att svenska skattebetalare skall stå för kostnaden och följderna av de imperialistiska krigen.

  Ja, vänstern måste tänka klart och göra en marxistisk analys utifrån de samhälleliga förhållanden som nu råder. Som alltid under kapitalismen finns det motsättningar mellan olika intressen. I detta fall mellan befintlig befolkning (inget klassbegrepp precis men av texten framgår det vad jag menar) i Sverige och kapitalets önskan om invandring för att på så sätt kunna pressa tillbaka villkoren för det arbetande folket i Sverige och alla andra boende här. Social nedrustning, nedmonterad sjukförsäkring o.s.v.

  Du är mer än lovligt naiv när du tror att borgerligheten släpper in flyktingar av humanitära skäl. Det är väl klart att det finns en agenda bakom detta. Kring en förd politik gäller det alltid att tänka “vem tjänar på detta?”

  Att studera marxismens klassiker (den nationella frågan) och försöka sig på att formulera pågående motsättningar kan aldrig vara fel och knappast reaktionärt. Det är ju vad Stefan Lindgren gör och även artikeln skriven av Raol Delgado. Vad gör Du själv annat än reagerar känslomässigt? Har du läst artikeln av Raol Delgado? Har du läst marxistiska klassiker om den nationella frågan?

  Man måste tänka med huvudet och inte kasta ut floskler som “reaktionärt” när det kanske är man själv som platsar bäst att kallas så. Precis som ordet rasist som många har en tendens att använda i alla möjliga sammanhang, bara rätt av.

  Det är du som ställer upp på kapitalets reaktionära intressen. Låt andra som vill försöka förstå sin samtid göra det i fred, så att frågan kan få en marxistisk belysning och inte helt och hållet hamna i knät på borgerligheten och SD. Det senare kommer den att göra med din ståndpunkt som grund.

  Det finns inga intressen som står över de klassintressen som föreligger. Det känner många inom arbetarklassen(och andra utsatta) på sig som en ryggmärgsreflex och i brist på en korrekt vänsters (marxistiska) analys tar de steget över och förlitar sig på att det ytterst reaktionära och socialkonservativa SD skall ha ett svar på frågan.

  Tyvärr kommer din brist på analysförmåga och dina ståndpunkter att stärka SD, inget annat.

  SvaraRadera
 12. Varför är varje människas rätt att röra sig fritt mellan länder och kontinenter en förutsättning för allas lika människovärde?
  Jo, därför att alla inskränkningar av denna rätt handlar om att vissa människor med makt har motiv och tar sig rätt att bestämma rörelsefriheten för andra, mindre värda eller maktlösa. Konstigare än så är det inte. Obs att det här handlar om en grundläggande princip.

  SvaraRadera
 13. Tänkte att diskussionen i och med min senaste korta kommentar skulle vara avslutad. Men så slog det mig att rätten att röra sig fritt mellan länder och kontinenter faktiskt uppfattas som tämligen självklar för oss svenskar. Du hävdar att rätten att fritt förflytta sig (enligt FN) bara gäller inom varje stats gränser. Ska den också gälla dig och mig? Eller bara "de andra"?

  SvaraRadera
 14. I den mån Sverige avtalat med andra länder kan vi resa "fritt", dvs. med pass och eller visum. Men någon universell rätt att resa hur man vill finns inte varken för somalier eller svenskar. Vid tillfälle kan jag berätta om hur det är att sitta i fängelse i Iran eller Ukraina för att man varit ovälkommen gäst, eller känna kallt stål mot tinningen i Viborg. Min far kunde aldrig förverkliga sin dröm att besöka USA p g a att han begåvats med "fel" släktingar som hamnat i USA-ambassadens åsiktsregister.

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.